Warunki Wpółpracy - DOLZAMET Sp z o.o.

Przejdź do treści

Menu główne:

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
Grupa Kapitałowa DOL
ZAMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I. STOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH
1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane w dalszej treści „OWH”) regulują treść
wszelkich umów sprzedaży i umów dostawy (zwanych w dalszej części OWH „umową”)
jakie są zawierane przez
Grupa Kapitałowa DOLZAMET Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie ul. Fabryczna 1 zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000470698 (zwaną w dalszej treści OWH
GK DOLZAMET”) z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą (zwanymi dalej w OWH „Kontrahentem”).
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy w stosunku do niniejszych OWH wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
3. W przypadku gdy Kontrahent stosować będzie własne wzorce umowne w szczególności
ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy, wzorce te nie znajdują zastosowania w
stosunkach prawnych z
GK DOLZAMET, za wyjątkiem tych sytuacji, w których Zarząd GK DOLZAMET złoży Kontrahentowi oświadczenie pisemne o gotowości świadczenia z
uchyleniem postanowień OWH a przyjęciem warunków oferty złożonej przez Kontrahenta.
II. CENY

1. Zamówienie Kontrahenta realizowane jest według cen zawartych w cenniku obowiązującym
w chwili dojścia zamówienia do GK DOLZAMET.
2. Ceny
GK DOLZAMET są nominowane w walucie złoty polski (PLN). W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub exportu towarów ceny nominowane w złotych
polskich wyrażane są w walucie Euro wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z
dnia poprzedzającego transakcję.
3. Ceny
GK DOLZAMET są cenami netto i nie obejmują polskiego podatku od towarów i usług oraz ewentualnych opłat dodatkowych np. z tytułu legalizacji dokumentów handlowych,
certyfikacyjnych itp. wszelkie podatki i opłaty dodatkowe obciążają wyłącznie Kontrahenta.
4. Ceny
GK DOLZAMET są cenami locomagazyn GK DOLZAMET. Strony mogą umówić się, że GK DOLZAMET dostarczy towar do umówionego miejsca Kontrahenta na swój koszt.
5. Ceny
GK DOLZAMET obejmują koszty opakowania towarów, produktów i wyrobów w sposób zwyczajowo przyjęty w obrocie handlowym i odpowiadający właściwościom danego
towaru, produktu lub wyrobu.
III. ZAWARCIE UMOWY

1. Strony zawierają umowę na zasadach przewidzianych w niniejszych OWH chyba, że zostały
poczynione inne ustalenia zatwierdzone pisemnie przez GK DOLZAMET. Wymiana oświadczeń związanych z zawarciem umowy między GK DOLZAMET a Kontrahentem odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej lub w formie dokumentu pisemnego przesłanego faksem.
Przyjmuje się, że osoba, która złożyła oświadczenie w imieniu
GK DOLZAMET albo Kontrahenta była upoważniona do składania wiążących oświadczeń woli tego rodzaju co
złożone oświadczenie.
2. Umowa zawierana jest na podstawie złożonego przez Kontrahenta zamówienia (oferty).
Zamówienie jest składane poprzez oświadczenie wysłane drogą elektroniczną na podany na
stronie internetowej GK DOLZAMET adres poczty elektronicznej działu sprzedaży – handlu lub
poprzez pisemne zamówienie wysłane na numer faksu sekretariatu lub działu sprzedaży –
handlu GK DOLZAMET. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest jednoznaczne z
zapoznaniem się i akceptacją OWH
GK DOLZAMET.
3. Kontrahent jest związany złożonym zamówieniem przez okres 7 dni od dnia doręczenia zamówienia
GK DOLZAMET. GK DOLZAMET potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie do 7
dni od dnia otrzymania zamówienia od Kontrahenta albo poinformuje Kontrahenta o braku
możliwości przyjęcia zamówienia wskazując jego przyczyny. Brak oświadczenia
GK DOLZAMET w powyższym terminie oznacza brak przyjęcia zamówienia i niezawarcie umowy.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest nie zaleganie przez Kontrahenta z płatnościami na
rzecz Grupa Kapitałowa DOLZAMET. W przypadku rezygnacji przez Kontrahenta z realizacji zamówienia jest on zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Grupa Kapitałowa DOLZAMET związanych z uruchomieniem realizacji zamówienia (zakup materiału, uruchomienie produkcji, zamówienie towarów od zewnętrznych dostawców itp.)
5. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kontrahentowi potwierdzenia zamówienia
przez GK DOLZAMET (przyjęcie oferty).
6.
GK DOLZAMET składając oświadczenie o braku możliwości przyjęcia zamówienia może złożyć Kontrahentowi zmodyfikowane warunki realizacji zamówienia (kontroferta).
GK DOLZAMET jest związany kontrofertą przez okres trzech dni od dnia jej doręczenia Kontrahentowi. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi poprzez potwierdzenie
przyjęcia kontroferty przez Kontrahenta. Brak potwierdzenia przyjęcia kontroferty w
terminie trzech dni od dnia jej otrzymania oznacza brak przyjęcia kontroferty i niezawarcie
umowy.
IV. TERMINY DOSTAW

1. Terminem dostawy, wiążącym obie strony jest termin wskazany przez
GK DOLZAMET w potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany gdy towar (wyrób)
opuścił magazyn
GK DOLZAMET najpóźniej w dniu określonym jako termin w potwierdzeniu zamówienia.
2.
GK DOLZAMET nie ponosi odpowiedzialności jeżeli wydanie towaru lub wyrobu jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych takich jak: siła wyższa, strajki,
blokady dróg, zamieszki, braki w dostawach energii elektrycznej, opóźnienia dostaw od
kooperantów. W takich sytuacjach termin dostawy ulega automatycznemu wydłużeniu o
czas trwania zdarzenia nie dłużej jednak niż o jeden miesiąc.
GK DOLZAMET jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o przyczynach opóźnienia lub
niemożliwości dostawy podając jednocześnie przewidywalny termin dostawy.
3. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 2 Kontrahent jest uprawniony do
odstąpienia od umowy jednak dopiero z upływem wydłużonego terminu. Jeżeli umowa
przewidywała częściowe wydanie towaru (wyrobu) odstąpienie dotyczyć może wyłącznie
niewykonanej jeszcze części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Kontrahentowi
nie przysługują względem
GK DOLZAMET jakiekolwiek roszczenia a w szczególności roszczenia odszkodowawcze.
4. W przypadku gdy termin dostawy zostanie zakłócony lub opóźniony w wyniku działań
Kontrahenta, dodatkowe koszty powstałe z tego powodu dla GK DOLZAMET albo Kontrahenta
obciążają wyłącznie Kontrahenta, termin zaś dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
V. PRZEJŚCIE RYZYKA

1. W przypadku kiedy wysyłka towaru albo wyrobu jest realizowana przez przewoźnika na
zlecenie Kontrahenta, przejście ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu)
oraz ciężary i korzyści związane z towarem (wyrobem) przechodzą na Kontrahenta w
momencie wydania towaru z magazynu GK DOLZAMET przewoźnikowi. W przypadku gdy
Kontrahent odbiera towar (wyrób) własnym środkiem transportu ryzyko utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia towaru (wyrobu) przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru
(wyrobu) z magazynu
GK DOLZAMET.
2. W przypadku kiedy wysyłka towaru (wyrobu) jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie
GK DOLZAMET, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu) oraz
ciężary i korzyści związane z towarem przechodzą na Kontrahenta w momencie odebrania
przez niego przesyłki od przewoźnika. Jeżeli w momencie odbioru towaru (wyrobu) od
przewoźnika Kontrahent stwierdzi rozbieżności pomiędzy ilością określoną w liście
przewozowym a ilością rzeczywistą, stwierdzi, że przesyłka została uszkodzona lub
naruszona, jest obowiązany wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego przewoźnika.
Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Kontrahenta jest jednoznaczne z rezygnacją z
przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w przypadku ich
uszkodzeń lub z żądania wyrównania przez ZAMET różnic ilościowych pomiędzy
stanem rzeczywistym a wynikającym z faktury.
VI. PŁATNOŚCI

1. Faktura
GK DOLZAMET jest doręczana Kontrahentowi wraz z chwilą wydania towaru (wyrobu), którego wydanie dokumentuje. Jeśli towar (wyrób) jest wydawany partiami, na
każde wydanie wystawia się dokument WZ a następnie po wykonaniu umowy i wydaniu
ostatniej partii towaru (wyrobu) doręczana jest faktura za wszystkie wydane partie towaru
chyba, że strony inaczej się umówiły.
2. Termin płatności umieszczany jest każdorazowo przez
GK DOLZAMET na fakturze. Bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia faktury. GK DOLZAMET zastrzega sobie
prawo do wyboru formy płatności, może także uzależnić realizację zamówienia od
dokonania przez Kontrahenta przedpłaty na poczet zamówionego towaru (wyrobu) lub
wniesienia zaliczki w ustalonej między stronami wysokości. W takiej sytuacji przystąpienie
przez GK DOLZAMET do realizacji umowy uzależnione jest od dokonania przedpłaty lub
dokonania wpłaty zaliczki w terminie i wysokości wskazanym przez
GK DOLZAMET.
Opóźnienie we wpłacie zaliczki lub przedpłaty trwające dłużej niż 14 dni uprawnia
GK DOLZAMET do odstąpienia od umowy w całości albo w części. Odstąpienie to nie skutkuje
powstaniem dla Kontrahenta jakichkolwiek roszczeń w szczególności roszczeń
odszkodowawczych.
3. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego
GK DOLZAMET podanego w treści faktury kwotą przelewu. W przypadku dokonania płatności gotówką
zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą wystawienia przez
GK DOLZAMET potwierdzenia przyjęcia wpłaty gotówkowej.
4. Niedotrzymanie terminów płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych lub odsetek
w innej wysokości uzgodnionej przez strony a oprócz tego GK DOLZAMET wystąpi na drogę
sądową z pozwem przeciwko Kontrahentowi o zapłatę.
5. Towar (wyrób) stanowiący przedmiot umowy stanowi własność
GK DOLZAMET do chwili zapłaty pełnej ceny zakupu wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi w tym w szczególności z odsetkami za opóźnienie w zapłacie.
VII. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1.
GK DOLZAMET zapewnia Kontrahenta o dobrej jakości i braku wad fizycznych oferowanych przez siebie towarów (wyrobów). GK DOLZAMET jest odpowiedzialny wobec Kontrahenta
gdy towar (wyrób) ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w
umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia towaru (wyrobu),
jeżeli towar (wyrób) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Kontrahenta, albo
jeżeli towar (wyrób) został Kontrahentowi wydany w stanie niezupełnym (rękojmia za wady
fizyczne).
2.
GK DOLZAMET nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu ryzyka, o którym mowa w punktach V.1 – V.2 na Kontrahenta, chyba że wady
wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w towarze (wyrobie).
3. W przypadku gdy towar (wyrób) okaże się wadliwy
GK DOLZAMET – według swego wyboru – dostarczy Kontrahentowi w miejsce wadliwego towaru (wyrobu) towar (wyrób) wolny od
wad albo usunie wadę w terminie stosownym do charakteru i istoty wady uwzględniającym
ewentualną konieczność zamówienia odpowiedniego materiału, części, usługi lub towaru
(wyrobu) w tym sprowadzanego z zagranicy niezbędnego do usunięcia wady. O
przewidywanym terminie dostarczenia towaru (wyrobu) wolnego od wad albo usunięcia
wady
GK DOLZAMET powiadomi Kontrahenta niezwłocznie po ustaleniu charakteru i istoty wady. Przewidywany termin może ulec wydłużeniu w przypadku gdyby dotrzymanie
terminu było niemożliwe z przyczyn od
GK DOLZAMET niezależnych oraz gdyby wada okazała się szczególnie skomplikowana.
4. Kontrahent zobowiązany jest do zbadania zakupionego towaru (wyrobu) w sposób i w
czasie przyjętym przy towarach (wyrobach) tego rodzaju jak również jest on zobowiązany
do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia
GK DOLZAMET o wadzie dostrzeżonej podczas badania - a w sytuacji, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - do niezwłocznego
zawiadomienia
GK DOLZAMET o wadzie po jej ujawnieniu nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady (reklamacja). Niedochowanie terminu zawiadomienia
GK DOLZAMET o wadzie oraz obowiązku zbadania towaru (wyrobu) skutkuje utratą przez Kontrahenta wszystkich uprawnień z tytułu rękojmi. Kontrahent jest zobowiązany
udowodnić dochowanie terminu reklamacji.
5. W przypadku gdy dostawa towaru (wyrobu) wolnego od wad albo usunięcie wady nie
zostaną dokonane w przekazanym Kontrahentowi przez GK DOLZAMET terminie usunięcia
wady Kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od umowy w tym zakresie w jakim
dotyczy towarów (wyrobów) wadliwych. Strony zwrócą sobie wzajemne świadczenia.
6. Odpowiedzialność
GK DOLZAMET z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (wyrobu) wygasa w przypadku odsprzedaży towaru (wyrobu) przez Kontrahenta lub zużycia towaru
(wyrobu) przez Kontrahenta w zwykłym toku jego działalności, jednak w każdym wypadku
nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia wydania towaru (wyrobu) Kontrahentowi.
7. Wyłącza się stosowanie ogólnych warunków odpowiedzialności
GK DOLZAMET z tytułu rękojmi za wady fizyczne zawarte w Dziale II Tytułu XI Księgi III Kodeksu cywilnego.
8.
GK DOLZAMET może udzielić gwarancji terminowej na towary (wyroby) na okres do 12 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem, że Kontrahent przekaże GK DOLZAMET
specyfikację warunków w jakich towar (wyrób) będzie używany oraz innych warunków
takich jak: dobowy czas pracy urządzeń, maksymalne obciążenia, środowisko pracy itp.
Gwarancja jest udzielana na podstawie wystawionej karty gwarancyjnej wraz z warunkami
gwarancji.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. OWH są udostępniane Kontrahentowi w formie pliku elektronicznego w formacie
powszechnie używanym (np. PDF), którego Kontrahent może pobrać ze
strony internetowej
GK DOLZAMET (www.dolzamet.pl) lub otrzymać jako załącznik do wiadomości mail wysłanej przez GK DOLZAMET w korespondencji dotyczącej umowy.
2.
GK DOLZAMET jest upoważniony do zbierania i przetwarzania danych osobowych otrzymywanych od Kontrahenta i jego przedstawicieli w ramach stosunków handlowych, w
zakresie niezbędnym dla kontynuacji współpracy handlowej.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle treści OWH lub realizacji
umowy zawartej na podstawie treści OWH jest Sąd Rejonowy w Legnicy.
4. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWH okazało się w całości
albo w części nieważne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na ważność i moc
obowiązującą co do pozostałych postanowień OWH.

Ogólne warunki handlowe
Grupa Kapitałowa Dolzamet Spółka z o.o.
pobierz pdf

Producent Lańcuchów DOLZAMET Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego